ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒍ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅ
Qamanirq, Paniluk

Qamanirq, Paniluk

Qikiqtaaluk

(b. 1935)

Click Here to read more about the artist

Qamanirq, Paniluk

(b. 1935)

Qamanirq, Paniluk

ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓇᖅᐸ ᓇᓄᖅ?

1974
ᐅᔭᕋᒃ
18.5 x 6.5 x 4.2 cm

Collection of the Winnipeg Art Gallery, Gift of Dr. Harry Winrob
2006-530