ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒍ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅ
Manomie, Enook

Manomie, Enook

Kinngait (Cape Dorset)

(1941–2006)

Click Here to read more about the artist

Manomie, Enook

(1941–2006)

ᐃᓄᒃ ᒪᓅᒥ ᐊᒥᓱᓂᒃ−ᐊᑐᒐᔅᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓅᓪᓗᓂ ᑭᙵᐃᑦ (ᑮᑉ ᑐᐊᓯᑦ), ᓄᓇᕗᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᔪᙱᔾᔪᑎᒥᓂᒃ ᑕᐅᑐᒃᑐᓂ ᐊᑖᑕᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎ ᒪᓐᓄᒥ ᓴᖁ. ᒪᓅᒥ ᐱᐅᒋᓂᖅᐹᕆᓚᐅᖅᑕᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓂᕐᔪᑎᑦ, ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᑐᓴᒐᔅᓴᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᓇᒋᓗᒋᑦ ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᖅ, ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕕᕋᕙᔭᖕᓂᒃ ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᖅ. ᒪᓅᒥᐅᑉ ᓴᓇᙳᐊᒐᖏᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᑕᑯᒐᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᓐᑐᒥ, ᑕᐃᑲᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᓂᖓ ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᔪᑦ ᑲᑎᖅᓱᐃᔨᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᓐᓂ ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᑯᒐᓐᓈᒐᖃᕐᕕᒃ ᐋᑐᕙ, ᐋᓐᑎᐅᕆᔫ, ᐊᒻᒪᓗ ᕕᓂᐲᒃ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᑕᑯᒐᓐᓈᒐᖃᕐᕕᒃ ᒫᓂᑐᐸᒥ.

Manomie, Enook

ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᑦ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᙵᕝᕕᒃ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ.

ᐊᓂᕐᓂᖅ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅ

1980
ᐅᔭᕋᒃ
175 x 40 x 225 cm

Government of Nunavut Fine Art Collection, On long-term loan to the Winnipeg Art Gallery
1.82.17