ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒍ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅ
Qinuajua, Eli Sallualu

Qinuajua, Eli Sallualu

Puvirnituq

(1937–2004)

Click Here to read more about the artist

Qinuajua, Eli Sallualu

(1937–2004)

ᐄᓓ ᓴᓪᓗᐊᓗᒃ ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ ᓴᓇᐅᒐᕐᑎᐅᓚᐅᔪᕗᖅ ᐊᔪᒉᑦᑐᖑᐊᓕᐅᕐᐸᓱᓂ. ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᑉ ᓴᓇᐅᒐᓕᐊᖏᑦ ᓴᓇᓯᒪᖃᑦᑕᓚᐅᔪᕙᖏᑦ ᕿᓪᓕᓴᕐᓯᒪᕕᖕᖓᑐᑦ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᒪᓂᕋᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᑦ, ᐊᑐᓂᑦ ᓴᓇᔭᖏᑦ ᓲᕐᓗ ᓄᑭᖃᑦᓯᐊᑐᑦ ᓂᒪᕐᓂᖃᑦᓯᐊᑐᓪᓗ ᓄᐃᑕᖏᓐᓂ ᓴᓇᔫᑉ ᐊᑐᕐᓱᓂ ᓴᓇᑦᓱᓂᓗ ᓲᕐᓗ ᑎᒥᖏᑕ ᑕᓕᖕᖑᐊᖏᓐᓂᓗ ᐊᕙᑎᖏᓐᓂᓗ ᓂᒐᕕᐅᑎᓯᒪᔫᔭᕐᑐᓂᒃ ᑕᑭᔪᐊᓗᓐᓂᓗ ᑕᓕᑯᑖᓕᖕᖑᐊᓂᒃ ᓂᐅᑯᑖᓕᖕᖑᐊᓂᓪᓗ. ᓵᓚᓐᓃᒍᑎᑖᓚᐅᕐᓱᓂ ᓯᕗᓪᓕᐹᒧᑦ ᓵᓚᓐᓂᒍᑎᑖᖑᓲᒥᒃ ᓴᓇᐅᒐᕐᑐᑦ ᐱᓕᐅᑎᑎᓪᓗᒋᑦ 1967-ᒥ ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᑉ ᓴᓇᐅᒐᖏᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐱᐅᒋᔭᐅᖃᑦᑕᓯᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ ᑌᑲᖕᖓᓂᓪᓗ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᓂᖃᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖃᑦᑕᓯᓂᖓ. ᑌᒪᖕᖓᒥᑦ, ᓴᓇᓯᒪᔭᖏᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᓱᖑᕗᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᐊᒥᓱᓂ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᓂ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᒃ ᔮᐸᓃᓰᓪᓗ ᔮᒪᓃᓪᓗ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᖏᑦ ᐊᒥᓱᓂᓗ ᐃᓄᓕᒫᓄᓕᖓᖕᖏᑐᓂᓗ ᐃᓄᓕᒫᓄᓕᖓᔪᓂᓗᑦ ᓄᐊᑕᐅᒪᑦᓱᑎᒃ ᐱᑕᖃᕐᐸᒥᑦᓱᑎᒃ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᑯᕚᒃᑯᕕᒃ ᐊᓐᑎᐅᔨᐅᒦᑦᓱᓂ ᑐᔮᓐᑐᒦᑦᑐᖅ, ᐊᑯᓂᓂᑕᕐᓂᓗ ᑕᑯᕙᒃᑯᕕᒻᒦᒥᑦᓱᑎᒃ ᕚᓐᑰᕙ ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᐊᒥ.

Qinuajua, Eli Sallualu

ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᑦ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᙵᕝᕕᒃ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ.

ᐊᓂᕐᓂᖅ

1983
ᐅᔭᕋᒃ
12.3 x 18.5 x 5.5 cm

Collection of the Winnipeg Art Gallery, Gift of Dr. Harry Winrob
2006-406