ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒍ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅ
Qinuajua, Eli Sallualu

Qinuajua, Eli Sallualu

Puvirnituq

(1937–2004)

Click Here to read more about the artist

Qinuajua, Eli Sallualu

(1937–2004)

ᐄᓓ ᓴᓪᓗᐊᓗᒃ ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ ᓴᓇᐅᒐᕐᑎᐅᓚᐅᔪᕗᖅ ᐊᔪᒉᑦᑐᖑᐊᓕᐅᕐᐸᓱᓂ. ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᑉ ᓴᓇᐅᒐᓕᐊᖏᑦ ᓴᓇᓯᒪᖃᑦᑕᓚᐅᔪᕙᖏᑦ ᕿᓪᓕᓴᕐᓯᒪᕕᖕᖓᑐᑦ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᒪᓂᕋᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᑦ, ᐊᑐᓂᑦ ᓴᓇᔭᖏᑦ ᓲᕐᓗ ᓄᑭᖃᑦᓯᐊᑐᑦ ᓂᒪᕐᓂᖃᑦᓯᐊᑐᓪᓗ ᓄᐃᑕᖏᓐᓂ ᓴᓇᔫᑉ ᐊᑐᕐᓱᓂ ᓴᓇᑦᓱᓂᓗ ᓲᕐᓗ ᑎᒥᖏᑕ ᑕᓕᖕᖑᐊᖏᓐᓂᓗ ᐊᕙᑎᖏᓐᓂᓗ ᓂᒐᕕᐅᑎᓯᒪᔫᔭᕐᑐᓂᒃ ᑕᑭᔪᐊᓗᓐᓂᓗ ᑕᓕᑯᑖᓕᖕᖑᐊᓂᒃ ᓂᐅᑯᑖᓕᖕᖑᐊᓂᓪᓗ. ᓵᓚᓐᓃᒍᑎᑖᓚᐅᕐᓱᓂ ᓯᕗᓪᓕᐹᒧᑦ ᓵᓚᓐᓂᒍᑎᑖᖑᓲᒥᒃ ᓴᓇᐅᒐᕐᑐᑦ ᐱᓕᐅᑎᑎᓪᓗᒋᑦ 1967-ᒥ ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᑉ ᓴᓇᐅᒐᖏᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐱᐅᒋᔭᐅᖃᑦᑕᓯᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ ᑌᑲᖕᖓᓂᓪᓗ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᓂᖃᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖃᑦᑕᓯᓂᖓ. ᑌᒪᖕᖓᒥᑦ, ᓴᓇᓯᒪᔭᖏᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᓱᖑᕗᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᐊᒥᓱᓂ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᓂ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᒃ ᔮᐸᓃᓰᓪᓗ ᔮᒪᓃᓪᓗ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᖏᑦ ᐊᒥᓱᓂᓗ ᐃᓄᓕᒫᓄᓕᖓᖕᖏᑐᓂᓗ ᐃᓄᓕᒫᓄᓕᖓᔪᓂᓗᑦ ᓄᐊᑕᐅᒪᑦᓱᑎᒃ ᐱᑕᖃᕐᐸᒥᑦᓱᑎᒃ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᑯᕚᒃᑯᕕᒃ ᐊᓐᑎᐅᔨᐅᒦᑦᓱᓂ ᑐᔮᓐᑐᒦᑦᑐᖅ, ᐊᑯᓂᓂᑕᕐᓂᓗ ᑕᑯᕙᒃᑯᕕᒻᒦᒥᑦᓱᑎᒃ ᕚᓐᑰᕙ ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᐊᒥ.

Qinuajua, Eli Sallualu

ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᑦ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᙵᕝᕕᒃ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ.

ᐊᓂᕐᓂᖅ

c. 1968
ᐅᔭᕋᒃ
27.3 x 28.3 x 11.1 cm

Collection of the Winnipeg Art Gallery, Twomey Collection, with appreciation to the Province of Manitoba and Government of Canada
1967.71

 • ᕿᓄᐊᔪᐊ, ᐃᓕ ᓴᓪᓗᐊᓗ, ᐊᓂᕐᓂᖅ

  ᐅᖃᐅᑎᖃᒃᑐᖅ (about)

  ᕿᓄᐊᔪᐊ, ᐃᓕ ᓴᓪᓗᐊᓗ, ᐊᓂᕐᓂᖅ

  ᕿᓄᐊᔪᐊ, ᐃᓕ ᓴᓪᓗᐊᓗ, ᐊᓂᕐᓂᖅ

  ᕿᓄᐊᔪᐊ ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᓴᓚᒃᓴᐅᓯᐊᒃᓴᒥᒃ ᓴᓇᙳᐊᓕᐅᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔭᖓᓂᒃ ᐳᕕᕐᓂᑦᑐᖅ 1967-ᒥ. ᐱᓕᕆᐊᖑᓇᓱᐋᕐᓗᓂ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᓂᖅ ᐆᒪᔪᙳᐊᓕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᑯᓱᖕᓇᐃᑐᖅ, ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ “ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑕᑯᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᖏᑦᑐᑦ.” ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᐱᓕᕆᒍᒪᓕᖅᑎᑦᑎᒪᐅᕐᒪᑦ “ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᒫᓂᒃ” ᐃᓱᒪᓇᖏᑦᑐᒥᒃ ᓴᓇᙳᐊᕐᓗᑎᒃ, ᕿᓄᐊᔪᐊ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᓪᓗᐋᑕᕐᓗᓂ. ᐊᒃᑐᐃᓂᖓ ᓯᐊᒻᒪᓚᐅᕐᒪᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑕᐅᖃᑎᖏᓐᓄᑦ (ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑯᐱᐊᒃ) ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᓪᓗᓂ ᑕᐅᕗᖓ 1980-ᓄᑦ.


 • ᔨᐅᕆ ᑐᕘᒥ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᑦ (Twomey)

  ᐅᖃᐅᑎᖃᒃᑐᖅ (about)

  ᔨᐅᕆ ᑐᕘᒥ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᑦ (Twomey)

  ᔨᐅᕆ ᑐᕘᒥ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᑦ (Twomey)

  1971-ᒥ, ᐊᖏᔪᒻᒪᕇᑦ ᔨᐅᕆ ᑐᕘᒥ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ 4,000 ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᖑᐊᒐᖏᑦ ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᕕᓂᐲᒃ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᑕᑯᒐᓐᓈᒐᖃᕐᕕᒧᑦ. ᑐᕘᒥ ᐊᐅᖏᑎᒎᖅᑐᓂ ᓘᑦᑖᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᓇᒥᓯᖃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᕗᐃᓂᒐᐃᒡ T&T Seeds. ᐱᒋᐊᖅᑐᓂ 1952 ᐊᒻᒪ 1950-ᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ 1960-ᖏᓐᓂ, ᓄᐊᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᓇᖑᐊᒐᓕᐅᖅᑐᓕᒫᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ. ᐱᐅᒋᔭᖃᒻᒪᕆᓚᐅᖅᑐᖅ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᓴᓇᖑᐊᕈᓐᓇᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᐃᓚᒌᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᖑᕚᕇᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᐊᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᒻᒥᑰᖅᑐᓂᑦ ᓴᓇᖑᐊᖅᑎᓂᑦ.
  1969-ᒥ, ᑐᕘᒥ ᓄᖅᑲᕕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᕈᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓅᑦᑐᓂ ᑲᓕᐴᓐᔨᐊᒧᑦ ᐱᕈᖅᓯᐊᓕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓂ. ᐃᓕᔭᐅᓂᖏᑦ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ ᐋᔩᖃᑎᒌᔾᔪᑕᐅᒻᒪᕆᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒥᓱᒐᒪᓐᓄᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᐊᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ. ᔪᐊᔾ ᓱᕕᓐᑕᓐ ᐊᔭᐅᕆᐊᓚᐅᖅᑕᖓ ᐳᕇᒥᐅᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᐊᑦᕗᑦ ᓱᕋᐃᔪ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᒡᒌᓯ 1971 ᓱᕋᐃᔪ ᐊᑎᓕᐅᑦᑕᐅᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖓ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑮᓇᐅᓂ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᓗᓂ $185,000, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᕐᕉᒃ−ᐱᖓᓱᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓂᐅᕕᕐᓗᒋᑦ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕕᓂᐲᒃ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᑕᑯᒐᓐᓈᒐᖃᕐᕕᒻᒧᑦ. ᔫᓂ 1972-ᒥ, ᔭᐃᒻᔅ ᕆᑦᓱᑦᓐ, ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᓱᓇᒃᑯᑖᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓄᑦ, ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᓯᒃᑭᒥᑦ ᐊᒥᐊᒃᑯᖓᓂ $75,000 ᑯᕕᐊᓱᒍᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᒻᒥ. ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᒋᓗᒋ ᑕᒪᒃᑭ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᓂᖓ ᓄᑖᖅ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᒃ ᐃᓪᓗᖅ ᒥᐊᒨᕆᐅ ᐳᓕᕗᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᑐᕘᒥ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ, ᒥᑭᔪᒥᑦ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ 1972-ᒥ. 2003-ᒥ, ᐊᑕᖐᓂᖃᖅᑐᒥᑦ ᕕᓂᐲᒃ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᑕᑯᒐᓐᓈᒐᖃᕐᕕᒃ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖑᐊᖅᑎᒐᔅᓴᐅᖏᑦᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᑦ 1950-ᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ 1960-ᖏᓐᓂ ᐱᑕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑐᕘᒥ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᓐᓂ.


 • Eli Sallualu Qinuajua, ᐊᓂᕐᓂᖅ

  ᐊᔾᔨᖑᐊᖅ (photo)

  Eli Sallualu Qinuajua, ᐊᓂᕐᓂᖅ

  Eli Sallualu Qinuajua, ᐊᓂᕐᓂᖅ