ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒍ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅ
Makpaaq, Vital

Makpaaq, Vital

Kivalliq

(1922–1978)

Click Here to read more about the artist

Makpaaq, Vital

(1922–1978)

Makpaaq, Vital

ᐊᕐᓇᓪᓗᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᐊᐃᕕᙳᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ

1972
ᐅᔭᕋᒃ, ᓇᒡᔪᒃ
18.3 x 15 x 11.1 cm

Collection of the Winnipeg Art Gallery, Gift of Faye and Bert Settler
2001-136 ab

 • ᒪᒃᐹᖅ ᕕᑖᓪ, ᐊᕐᓇᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᐊᐃᕕᕈᖅᐸᓕᐊᔪᖅ

  ᐅᖃᐅᑎᖃᒃᑐᖅ (about)

  ᒪᒃᐹᖅ ᕕᑖᓪ, ᐊᕐᓇᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᐊᐃᕕᕈᖅᐸᓕᐊᔪᖅ

  ᒪᒃᐹᖅ ᕕᑖᓪ, ᐊᕐᓇᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᐊᐃᕕᕈᖅᐸᓕᐊᔪᖅ

  ᓴᓇᖑᐊᒐᕐᒥ ᑕᒡᕙᓂ ᓴᓇᓯᒪᔪᖃᖅᑐᖅ ᐊᕐᓇᒥᒃ ᐊᖓᒃᑯᕐᒥᒃ ᐊᑐᖅᓱᓂ ᐊᐃᕕᐅᑉ ᑐᒑᖓᓂᒃ ᐃᑲᔫᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᑐᕐᖓᕐᒥᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒥᓄᑦ, ᐊᐃᕕᕐᒧᑦ. ᑕᒡᕙᓂ ᓴᓇᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐊᖓᒃᑯᖅ ᑲᖑᓱᒃᓱᓂ ᑮᓇᒥᓂ ᐃᓛᒍᑦ ᑕᓕᓯᒪᔪᖅ, ᐃᓚᐃᓐᓇᖓ ᓄᐃᑕᓪᓗᓂ ᑐᒑᓕᑦᑕᖃᕐᓂᖓ ᖃᓂᕐᒥᓂ.


 • ᐊᕐᓇᓪᓗᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᐊᐃᕕᙳᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ

  ᐊᔾᔨᖑᐊᖅ (photo)

  ᐊᕐᓇᓪᓗᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᐊᐃᕕᙳᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ

  ᐊᕐᓇᓪᓗᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᐊᐃᕕᙳᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ