ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒍ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅ
Kunuk, Zacharias

Kunuk, Zacharias

Iglulik (Igloolik)

(b. 1957)

Click Here to read more about the artist

Kunuk, Zacharias

(b. 1957)

ᔮᑯᕋᐃᔭᔅ ᑯᓄᒃ, ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓂᖅ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᐊᓂᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ, ᐋᓐᑎᐅᕆᔫ, ᑕᕐᕆᔭᒐᔅᓴᓕᐅᖅᑎ, ᓴᓇᙳᐊᖅᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐅᑐᓐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎ ᐃᒡᓗᓕᒻᒥ (ᐃᒡᓗᓕᒃ), ᓄᓇᕗᑦ. ᑯᓄᒃ ᓄᑖᙳᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔪᖅ ᑐᑭᖓ ᑕᕐᕆᔭᒐᔅᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᖅ ᐃᓱᒪᖅᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᔅᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᐊᔭᒨᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᐃᒻᒪᖄ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᑕᕐᕆᔭᒐᔅᓴᓕᐅᖅᓯᒪᔭᖓ ᐊᑕᓈᕐᔪᐊᑦ (ᐅᓪᓚᒃᑎᒻᒪᕆᒃ) (2001), ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᕐᕆᔭᒐᔅᓴᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᓯᒪᔪᒥᒃ. ᓄᑖᖅ ᓴᖅᑭᓯᒪᔪᖅ ᑕᕐᕆᔭᒐᔅᓴᖅ ᓵᓚᒃᓴᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᕐᕕᓂᓕᓐᓂᒃ ᔩᓂ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᕐᕆᔭᒐᔅᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᖓᓕᒫᖅ ᑕᐃᒪᙵᑦ 2015-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑲᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᑐᕌᓐᑐ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᑕᕐᕆᔭᒐᔅᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓱᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ. ᐃᑲᔪᖅᑎᑦ−ᓇᒡᕚᖅᑎ ᐃᓱᒪ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔨᑦ, ᓯᕗᓪᓕᖅ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ−ᐊᐅᓚᓂᖏᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᖅ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᖅ ᑲᓇᑕᒥ. 2019-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᑯᓄᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔨᑦ ᑲᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ 58−ᒋᔭᖓ ᕕᓂᔅ ᐱᓃᔪ ᑕᕐᕆᔭᒐᔅᓴᓕᐅᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐅᓪᓗᖅ ᐃᓅᓯᖓ ᓄᐊ ᐱᐅᒐᑦᑐᖅ (2019).

Kunuk, Zacharias

ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᑦ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᙵᕝᕕᒃ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ.

ᐊᕐᓇᖅ ᓴᑰᖅᑐᖅ ᕿᓯᒥᒃ

1991
ᐅᔭᕋᒃ
13.5 x 25.7 x 14.8 cm

Collection of the Winnipeg Art Gallery, Acquired with funds from The Winnipeg Foundation
G-91-3

 • ᑯᓄᒃ, ᓵᑯᕋᐃᔭᔅ, ᐊᕐᓇᖅ ᕿᓯᓕᕆᔪᖅ

  ᐅᖃᐅᑎᖃᒃᑐᖅ (about)

  ᑯᓄᒃ, ᓵᑯᕋᐃᔭᔅ, ᐊᕐᓇᖅ ᕿᓯᓕᕆᔪᖅ

  ᑯᓄᒃ, ᓵᑯᕋᐃᔭᔅ, ᐊᕐᓇᖅ ᕿᓯᓕᕆᔪᖅ

  ᐱᓚᒃᑐᐃᓚᐅᖅᓱᑎᒃ ᓇᑦᓯᕐᒥᒃ, ᐅᖅᓱᖓ, ᐊᒥᖓᓗ ᐲᔭᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ. ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᐸᒃᑐᑦ ᐊᑐᖅᓱᑎᒃ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐅᓗᖓᓂᒃ ᐃᐱᒃᑐᒥᒡᓗᓐᓃᑦ ᐱᔮᐃᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ. ᑕᒡᕙᓂ ᓴᓇᖑᐊᒐᕐᒥ, ᕿᓯᒃ ᐃᓕᔭᐅᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒡᕕᖕᒥᒃ, ᒧᖁᐊ ᐊᑕᓃᑎᖔᖅᓱᒍ, ᓰᖁᐊᑕᓗ ᐊᑖᒍᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᒡᓗᐊᓄᑦ ᐊᒡᒐᖕᒥᓄᑦ. ᑕᐃᒪᖓᑦ ᐅᓗᖓ ᐃᐱᒃᓴᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᑐᖅ, ᕿᓯᖕᒥᒃ ᐊᖕᒪᐃᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ. ᐱᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᑎᒃ, ᕿᓯᒃ ᐃᕐᒥᒃᑕᐅᕗᖅ ᐅᖅᓱᐃᔭᖅᑕᐅᒋᐊᓂᕐᒧᑦ, ᖁᖅᓱᓕᕈᑕᐅᕙᖕᓂᖓᓄᑦ. ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ, ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓴᓇᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᓕᖅᑐᖅ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑎᐅᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐊᕆᓚᐅᖅᑕᖓ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ᐊᑕᓈᕐᔪᐊᑦ, (2002-ᒥ) ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᓄᓇᖓᓂ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ.


 • ᐅᕙᖓ ᐊᕐᓇᕈᓛᑯᓘᕗᖓ

  ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᖅ (video)

  ᐅᕙᖓ ᐊᕐᓇᕈᓛᑯᓘᕗᖓ

  ᐅᕙᖓ ᐊᕐᓇᕈᓛᑯᓘᕗᖓ

   


 • NFB, Making Kamiks

  ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᖅ (video)

  NFB, Making Kamiks

  NFB, Making Kamiks


 • ᐊᕐᓇᖅ ᓴᑰᖅᑐᖅ ᕿᓯᒥᒃ

  ᐊᔾᔨᖑᐊᖅ (photo)

  ᐊᕐᓇᖅ ᓴᑰᖅᑐᖅ ᕿᓯᒥᒃ

  ᐊᕐᓇᖅ ᓴᑰᖅᑐᖅ ᕿᓯᒥᒃ