ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒍ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅ
Ooleekatelik, Simon

Ooleekatelik, Simon

Kitikmeot

(b. 1942)

Click Here to read more about the artist

Ooleekatelik, Simon

(b. 1942)

ᐊᖑᑦ ᐆᒻᒪᑎᓕᒃ

2014
ᓴᓇᙳᐊᒐᒃᓴᖅ ᐅᔭᕋᖅ ᐅᔭᕋᒃ, ᕿᔪᒃ, ᓄᕕᖅᓵᖅᓴᖅ
29 x 18.5 x 11.5 cm

Collection of the Winnipeg Art Gallery, Acquired with funds from the Estate of Mr. and Mrs. Bernard Naylor, funds administered by The Winnipeg Foundation
2014-123.1 to 3

  • ᐊᖑᑦ ᐆᒻᒪᑎᓕᒃ

    ᐅᖃᐅᑎᖃᒃᑐᖅ (about)

    ᐊᖑᑦ ᐆᒻᒪᑎᓕᒃ

    ᐊᖑᑦ ᐆᒻᒪᑎᓕᒃ

    ᓴᐃᒪᓐ ᐆᓖᑲᑕᓕᒃ ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᑕᓗᕐᔪᐊᒧᑦ 1962-ᒥ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᐊᑯᓂᑲᓪᓚᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒦᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᐊᒻᒪᑕᒻᒥ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐃᐊᒻᒪᑕᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᓴᓇᙳᐊᖃᑦᑕᕆᐊᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᙳᐊᕈᓐᓇᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓪᓗᓂ ᐅᑎᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᖏᕐᕋᒥᓄᑦ. ᐆᓖᑲᑕᓕᐅᑉ ᑕᑦᑐᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᑦ, ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᖏᑦ ᑮᓇᖑᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒦᑦ, ᐱᓕᕆᖑᐊᓱᖑᒪᑕ ᖃᓄᐃᓘᖑᐊᕐᓗᑎᒃ ᓲᕐᓗ ᐊᖑᓇᓱᖑᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᒧᒥᖑᐋᕐᓗᑎᒃ. ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᒍᒪᓪᓗᓂ ᖃᓄᐃᓘᖑᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᑉ, ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓲᖑᓪᓗᓂ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᑦᑑᑉ ᓇᔾᔪᖏᓐᓂᒃ, ᐅᒥᒻᒪᐅᑉ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᓄᑭᓐᓂᒃ. ᐃᓚᖏᑦ ᓴᓇᙳᐊᒐᖏᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᒻᒪᑕ ᐃᓗᓕᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓴᒡᕕᖏᑎᒍ ᖃᖓᑕᖑᐊᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐆᒪᑎᖑᐊᒥᒃ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᓴᐅᓂᕐᒥᒃ ᓴᓇᙳᐊᖅᓯᒪᓗᓂ ᐅᔭᕋᒻᒥᒃ.