ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒍ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅ
ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᓯᒪᔪᖃᙱᑦᑐᖅ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᓂᒃ

ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᓯᒪᔪᖃᙱᑦᑐᖅ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᓂᒃ

Alariaq, Adamie

Alariaq, Adamie

Kinngait (Cape Dorset)

(1930–1990)

Click Here to read more about the artist

Alariaq, Adamie

(1930–1990)

ᐋᑕᒥ ᐊᓚᕆᐊᖅ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᔭᕋᕐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᓗᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᒃ, ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓗᑕᒫ ᐃᓅᓯᒧᑦ. ᑭᙵᐃᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥᙶᖅᑐᓂ, ᓴᓇᙳᐊᒐᖏᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒃᑯᑦ, ᐃᓐᓇᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᖅᑎᑐᓪᓚᕆᒃ ᑕᑯᒥᓇᖅᑐᑦ. ᐊᓚᕆᐊᑉ ᓴᓇᙳᐊᒐᖏᑦ, ᖃᓄᐃᓂᖓᔪᖃᖅᑐᑎᒃ ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ, ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᑎᒻᒥᐊᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓂᕐᓃᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ, ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᐊᖑᑦ ᒧᒥᖅᑐᖅ (ᐅᓪᓗᖃᙱᑦᑐᖅ). ᓄᓕᐊᖓ, ᓇᑲᓱᒃ, ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ. ᐃᕐᓂᖏᑦ, ᓄᕗᓕᐊ, ᑎᒪᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᒥᐅᓂ ᒪᓕᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᓐᓂᒃ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ.

Alariaq, Adamie

ᑑᒑᑦ ᐊᖓᒃᑯᖅ

1987
ᐅᔭᕋᒃ, ᑑᒑᖅ
29 x 27.2 x 38.3 cm

Collection of the Winnipeg Art Gallery, Acquired with funds from The Winnipeg Foundation
G-89-1407