ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒍ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅ
Ishulutaq, Jaco

Ishulutaq, Jaco

Panniqtuuq (Pangnirtung)

(b. 1951)

Click Here to read more about the artist

Ishulutaq, Jaco

(b. 1951)

Ishulutaq, Jaco

ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᑦ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᙵᕝᕕᒃ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ.

ᑮᓇᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᓇᖅ

1996
ᐅᔭᕋᒃ
39 x 35 x 13 cm

Collection of the Winnipeg Art Gallery, Gift of the Eric Sprott Family
2017-19