ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒍ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅ
Saviakjuk, Lukasie Tunu

Saviakjuk, Lukasie Tunu

Nunavik

(1914–1984)

Click Here to read more about the artist

Saviakjuk, Lukasie Tunu

(1914–1984)

Saviakjuk, Lukasie Tunu

ᓇᑦᑎᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᓇᐅᓕᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑕᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ

1963
ᐅᔭᕋᒃ, ᑑᒑᖅ, ᓄᕕᖅᓵᖅᓴᖅ
12.7 x 15.5 x 23.5 cm

Collection of the Winnipeg Art Gallery, The Ian Lindsay Collection, Gift of Ian Lindsay
G-85-472 abc

 • ᓇᑦᑎᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᓇᐅᓕᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑕᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ

  ᐅᖃᐅᑎᖃᒃᑐᖅ (about)

  ᓇᑦᑎᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᓇᐅᓕᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑕᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ

  ᓇᑦᑎᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᓇᐅᓕᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑕᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ

  ᑖᓐᓇ ᑕᐅᑦᑐᖃᑎᓪᓗᐊᓕᐅᕐᓂᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᑐᖁᖓᔪᓕᐋᕋᓱᐊᕐᓂᖓ, ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᓚᐅᕐᒪᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᐊᑕᖏᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᐃᑦ ᑕᐅᑐᒋᐊᕐᓗᑎᒃ. ᐊᖓᒃᑯᖅ ᓴᑲᒐᔭᕐᒪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐅᖃᓪᓚᒍᓯᖃᕐᓗᓂ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᒐᓱᐋᕐᓗᓂ ᐊᓂᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᔾᔪᐋᖅᓯᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᑐᓴᖅᓴᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᓂᕐᓂᖏᑕ. ᐊᑲᒃᑯᖅ ᓴᕿᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕋᔭᕐᒪᑦ ᑐᖁᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖓᓂ ᐱᒋᐊᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᓇᐅᓕᒡᓗᓂ ᐃᒻᒥᓂᒃ, ᑕᐃᒫᒃ ᑕᑯᒍᓐᓇᕋᕕᐅᒃ ᑖᔅᓱᒪᓂ ᓴᓇᙳᐊᒐᕐᒥ ᓇᑦᑎᖑᐊᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ.


 • ᓇᑦᑎᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᓇᐅᓕᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑕᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ

  ᐊᔾᔨᖑᐊᖅ (photo)

  ᓇᑦᑎᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᓇᐅᓕᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑕᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ

  ᓇᑦᑎᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᓇᐅᓕᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑕᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ


 • ᓇᑦᑎᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᓇᐅᓕᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑕᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ

  ᐊᔾᔨᖑᐊᖅ (photo)

  ᓇᑦᑎᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᓇᐅᓕᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑕᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ

  ᓇᑦᑎᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᓇᐅᓕᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑕᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ