ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒍ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅ
Qinuajua, Eli Sallualu

Qinuajua, Eli Sallualu

Puvirnituq

(1937–2004)

Click Here to read more about the artist

Qinuajua, Eli Sallualu

(1937–2004)

ᐄᓓ ᓴᓪᓗᐊᓗᒃ ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ ᓴᓇᐅᒐᕐᑎᐅᓚᐅᔪᕗᖅ ᐊᔪᒉᑦᑐᖑᐊᓕᐅᕐᐸᓱᓂ. ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᑉ ᓴᓇᐅᒐᓕᐊᖏᑦ ᓴᓇᓯᒪᖃᑦᑕᓚᐅᔪᕙᖏᑦ ᕿᓪᓕᓴᕐᓯᒪᕕᖕᖓᑐᑦ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᒪᓂᕋᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᑦ, ᐊᑐᓂᑦ ᓴᓇᔭᖏᑦ ᓲᕐᓗ ᓄᑭᖃᑦᓯᐊᑐᑦ ᓂᒪᕐᓂᖃᑦᓯᐊᑐᓪᓗ ᓄᐃᑕᖏᓐᓂ ᓴᓇᔫᑉ ᐊᑐᕐᓱᓂ ᓴᓇᑦᓱᓂᓗ ᓲᕐᓗ ᑎᒥᖏᑕ ᑕᓕᖕᖑᐊᖏᓐᓂᓗ ᐊᕙᑎᖏᓐᓂᓗ ᓂᒐᕕᐅᑎᓯᒪᔫᔭᕐᑐᓂᒃ ᑕᑭᔪᐊᓗᓐᓂᓗ ᑕᓕᑯᑖᓕᖕᖑᐊᓂᒃ ᓂᐅᑯᑖᓕᖕᖑᐊᓂᓪᓗ. ᓵᓚᓐᓃᒍᑎᑖᓚᐅᕐᓱᓂ ᓯᕗᓪᓕᐹᒧᑦ ᓵᓚᓐᓂᒍᑎᑖᖑᓲᒥᒃ ᓴᓇᐅᒐᕐᑐᑦ ᐱᓕᐅᑎᑎᓪᓗᒋᑦ 1967-ᒥ ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᑉ ᓴᓇᐅᒐᖏᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐱᐅᒋᔭᐅᖃᑦᑕᓯᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ ᑌᑲᖕᖓᓂᓪᓗ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᓂᖃᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖃᑦᑕᓯᓂᖓ. ᑌᒪᖕᖓᒥᑦ, ᓴᓇᓯᒪᔭᖏᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᓱᖑᕗᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᐊᒥᓱᓂ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᓂ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᒃ ᔮᐸᓃᓰᓪᓗ ᔮᒪᓃᓪᓗ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᖏᑦ ᐊᒥᓱᓂᓗ ᐃᓄᓕᒫᓄᓕᖓᖕᖏᑐᓂᓗ ᐃᓄᓕᒫᓄᓕᖓᔪᓂᓗᑦ ᓄᐊᑕᐅᒪᑦᓱᑎᒃ ᐱᑕᖃᕐᐸᒥᑦᓱᑎᒃ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᑯᕚᒃᑯᕕᒃ ᐊᓐᑎᐅᔨᐅᒦᑦᓱᓂ ᑐᔮᓐᑐᒦᑦᑐᖅ, ᐊᑯᓂᓂᑕᕐᓂᓗ ᑕᑯᕙᒃᑯᕕᒻᒦᒥᑦᓱᑎᒃ ᕚᓐᑰᕙ ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᐊᒥ.

Qinuajua, Eli Sallualu

ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᑦ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᙵᕝᕕᒃ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ.

ᐊᓂᕐᓃᑦ

1978
ᐅᔭᕋᒃ
26.5 x 25.5 x 16 cm

Collection of the Winnipeg Art Gallery, Gift of Dr. Harry Winrob
2006-392

 • ᐊᓂᕐᓃᑦ

  ᐅᖃᐅᑎᖃᒃᑐᖅ (about)

  ᐊᓂᕐᓃᑦ

  ᐊᓂᕐᓃᑦ

  ᐃᓕ ᓴᓪᓗᐊᓗ ᕿᓄᐊᔪᐊ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᑕᐃᓐᓇᒍᖅ “ᐊᔪᙱᓐᓂᖅᐹᕆᔭᕋ ᓴᓇᙳᐊᕆᐊᔅᓴᖅ ᑭᓱᖑᐊᓂᒃ ᓂᐊᖁᓐᓃᖓᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᔪᕐᓇᒐᓚᒃᑐᑦ ᑐᑭᓯᒐᓱᒋᐊᖏᑕ.” ᑕᐅᑐᒃᑲᓗᐊᖅᑐᒋᑦ ᑕᕝᕗᖓᓪᓗᐊᖅ ᑕᐅᑦᑐᖃᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᑦ, ᐊᔪᕐᓇᐸᓗᓪᓚᕆᒻᒪᑕ ᑭᓱᖑᐊᖑᒐᓱᒃᑲᓗᐋᕐᒪᖔᑕ ᓴᓇᓯᒪᔭᖏᑦ. ᓴᓪᓗᐊᓗᐅᑉ ᐊᓂᕐᓃᑦ ᑕᐅᑦᑐᖃᑎᓪᓗᐊᓕᐊᖏᑦ ᓇᓄᙳᐊᖑᒐᔪᒻᒪᑕ ᐊᔾᔨᖃᐸᓗᓪᓗᑎᒃ ᐃᐅᐊᕋᐱᐊᓐ ᑐᑭᓯᓇᕐᓂᖓᑕ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ, ᓱᓕ ᐊᓯᕈᒃᓯᒪᖏᒻᒪᑕ ᐊᑕᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᖏᑦ ᑕᐅᑦᑐᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᑕᑯᒃᓴᐅᖏᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᖑᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ-ᐊᓯᕈᒃᐸᓪᓕᐋᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒪᐃᒍᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓂᖓᓄᑦ ᐊᓯᕈᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ.


 • ᕼᐃᐅᕆ ᕗᐃᓐᕌᑉ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ

  ᐅᖃᐅᑎᖃᒃᑐᖅ (about)

  ᕼᐃᐅᕆ ᕗᐃᓐᕌᑉ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ

  ᕼᐃᐅᕆ ᕗᐃᓐᕌᑉ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ

  2006-ᒥ, ᐊᖏᔪᑦ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ 246 ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᑐᐃᓐᓇᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᒻᒧᑦ ᕚᓐᑰᕗᒥ ᓄᐊᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᒧᑦ ᓘᑦᑖᖅ ᕼᐃᐅᕆ ᕗᐃᓐᕌᑉ. ᕗᐃᓂᐸᐃᒡᒥᐅᑕᓪᓚᕆᒃ, ᕗᐃᓐᕌᑉ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᕐᓂᑰᒻᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᖑᐊᒐᖏᓐᓂᑦ ᐱᒋᐊᖅᑐᓂ 1968. ᐱᔪᒪᓂᖃᒻᒪᕆᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᐊᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᓐᓂᑦ 1971-ᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓪᓗᐊᑕᖃᓕᖅᑐᓂ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᓂᕐᒥᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐆᒪᔪᒥᓂᕐᒦᖔᖅᑐᓂᑦ ᐊᖑᓇᓱᑦᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ (ᕿᓚᓗᒐᐃᑦ ᓴᐅᓂᖏᑦ, ᐊᐃᕖᑦ ᑑᒑᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᑐᑦᑐᐃᑦ ᓇᔾᔪᖏᑦ). 54 ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᕗᐃᓐᕌᑉ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐆᒪᔪᒥᓂᕐᒦᖔᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪ 36 ᑖᒃᑯᐊᓂᖓ ᕿᓚᓗᒐᐃᑦ ᓴᐅᓂᖏᑦᓐᓂ. ᕗᐃᓐᕌᑉ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓ ᐱᔪᒪᓂᖃᕐᓂᖓ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐆᒪᔪᒥᓂᕐᒦᖔᖅᑐᓂᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐱᔪᒪᓂᕆᓂᖅᓴᖓ ᐱᐅᔫᑎᓅᓚᐅᖅᑐᖅ. ᐱᔪᒪᓂᖃᓗᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᓇᖑᐊᒐᑦᑎᐊᕙᓐᓂᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓇᑦᑎᓕᖕᒥᐅᑦ (ᓇᑦᓯᓕᒃ) ᓴᓇᖑᐊᖅᑏᑦ ᐅᕙᓐᖓᑦ ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ, ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ, ᐊᒻᒪ ᑰᒑᕐᔪᒃ. ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖓᒃᑯᖃᓂᕐᒥᑦ ᐃᓗᓕᓕᓐᓂᑦ ᐱᔪᒪᓂᖁᓗᐊᓪᖑᐊᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ/ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᓂᑦ. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᓴᐅᓚᐅᖏᑦᑐᖅ “ᐱᑕᖃᒐᔪᑦᑐᑦ” ᑭᓯᐊᓂ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᕈᓘᔭᖅᑐᒥᑦ ᓴᖏᔪᒥᑦ ᐱᔪᒪᓂᕆᔭᖓᓄᑦ. ᒫᑦᓯᒥ 2008, ᕼᐃᐅᕆ ᕗᐃᓐᕌᑉ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᕕᓂᐲᒃ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᑕᑯᒐᓐᓈᒐᖃᕐᕕᒻᒥ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ.


 • ᐊᓂᕐᓃᑦ

  ᐊᔾᔨᖑᐊᖅ (photo)

  ᐊᓂᕐᓃᑦ

  ᐊᓂᕐᓃᑦ