ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒍ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅ
Sorusiluk, Mary Irqiquq

Sorusiluk, Mary Irqiquq

Nunavik

(1897–1966)

Click Here to read more about the artist

Sorusiluk, Mary Irqiquq

(1897–1966)

Sorusiluk, Mary Irqiquq

ᒪᕐᕉᕐᒃ ᐊᕐᓈᒃ ᓄᑕᕋᕐᓗ

1958–1959
ᐅᔭᕋᒃ
20 x 15.2 x 11.4 cm

Collection of the Winnipeg Art Gallery, The Swinton Collection, Gift of the Women's Committee
G-60-73

 • ᒪᕐᕉᕐᒃ ᐊᕐᓈᒃ ᓄᑕᕋᕐᓗ

  ᐅᖃᐅᑎᖃᒃᑐᖅ (about)

  ᒪᕐᕉᕐᒃ ᐊᕐᓈᒃ ᓄᑕᕋᕐᓗ

  ᒪᕐᕉᕐᒃ ᐊᕐᓈᒃ ᓄᑕᕋᕐᓗ

  1968-ᒥ, ᖁᓕᐅᖏᓱᖓᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᒥᐊᕆ ᐃᕿᖁᖅ ᓱᕈᓯᓗᒃ ᓴᓇᓚᐅᕐᒪᑦ ᒪᕐᕉᕐᒃ ᐊᕐᓈᒃ ᓄᑕᕋᕐᓗ, ᑖᔅᓱᒪ ᑕᐅᑦᑐᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᓪᓕᒪ ᓯᖃᓕᓐᓂᒃ ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᒻᒥ ᑎᑎᖃᓄᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᒃᓴᓂᒃ. ᐱᑕᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᓄᒻᒧᑦ ᓴᓇᙳᐊᒑᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑑᓐᓂᒃ ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᒻᒥ ᑎᑎᖃᓄᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᒃᓴᓄᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᑕᐃᓐᓇ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓂᒃ ᓯᖃᓕᕌᕐᓗᓂ ᑎᑎᖃᓄᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᒃᓴᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓚᐅᕐᒪᑦ ᒧᓇᒦᐅᑉ ᐊᓈᓇ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑕᕋᖅ, ᑕᐃᓐᓇᓗ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᑯᐃᒻᒧᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ 1951 ᓂᐅᕐᕈᑎᓪᓗᒍ ᑲᓇᑕᒧᑦ. ᐊᔾᔨᖑᐊᖓ ᓱᕈᓯᓗᐅᑉ ᓴᓇᓯᒪᔭᖓᑕ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᑎᑎᖃᓄᑦ ᖃᖓᒃᑕᐅᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒧᑦ ᔪᐊᔾ ᓴᐅᐃᓐᑕᓐᒧᑦ, ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᖓᓂ ᒫᓂᑐᕚ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᐊᓗᓐᓂᒃ ᓄᐊᑦᑎᓯᒪᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᒐᖏᓐᓂᒃ.


 • ᐅᕙᖓ ᐊᕐᓇᕈᓛᑯᓘᕗᖓ

  ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᖅ (video)

  ᐅᕙᖓ ᐊᕐᓇᕈᓛᑯᓘᕗᖓ

  ᐅᕙᖓ ᐊᕐᓇᕈᓛᑯᓘᕗᖓ

   


 • ᔪᐊᔾ ᓱᕕᓐᑕᓐ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ

  ᐅᖃᐅᑎᖃᒃᑐᖅ (about)

  ᔪᐊᔾ ᓱᕕᓐᑕᓐ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ

  ᔪᐊᔾ ᓱᕕᓐᑕᓐ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ

  ᔪᐊᔾ ᓱᕕᓐᑕᓐ ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᕗᐃᓂᐸᐃᒡᒧᑦ 1954 ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨᐅᖃᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃᔪᐊᒥᑦ ᒫᓂᑑᐸ. ᑲᓇᑕᒨᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᕕᐊᓇᒥ 1937-ᒥᑦ; ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑎᒥᖓᑦ ᓂᐅ ᔪᐊᒃᒥ; ᓴᓇᖑᐊᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑯᐃᓐ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃᔪᐊᖓ ᑭᖕᔅᑕᓐᒥ, ᐋᓐᑎᐅᕆᔪ; ᐊᒻᒪ ᑲᒪᔨᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᒃ ᑲᓇᑕ ᐊᒻᒪ ᓴᔅᓯᖃᑑᓐ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᑯᒃ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᑦ ᓂᐅᕕᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᖑᐊᒐᖅ ᒫᓐᑐᕆᐊᒥ 1950-ᒥ, ᐊᒻᒪ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐱᔪᒪᓂᕆᔭᖓ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᓂᐅᕕᕐᕕᒃᑯᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓂ ᓴᓇᖑᐊᒐᕐᓂᑦ ᑎᑭᓯᒪᓕᕋᐃᒻᒪᑕ ᕗᐃᓂᐸᐃᒡᒧᑦ ᐴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᒃᑯᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥ ᓂᐅᕕᕐᕕᖏᓐᓂ. ᐱᔪᒪᓂᖃᕐᓂᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᓐᓂ ᐊᔭᐅᖅᑕᐅᒋᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒨᖅᑐᓂ, ᐃᓄᒃᔪᐊᖅ, 1957-ᒥᑦ. ᑎᑎᕋᒪᐅᖅᑐᖅ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᐊᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᓐᓂ: ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ/Eskimo Sculpture/Sculptureesquimaude) (1965) ᐊᒻᒪ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ/Sculpture of the Eskimo (1972).

  1960-ᖏᓐᓂ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥᑦ ᑲᔪᖏᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᐊᑦᑎᓗᑎ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᓐᓂ ᓂᐅᕕᕐᖓᑕ 139 ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓱᕕᓐᑕᓐᒥᑦ. 1976-ᒥᑦ ᕕᓂᐲᒃ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᑕᑯᒐᓐᓈᒐᖃᕐᕕᒻᒥ ᓂᐅᕕᕐᖓᑕ ᐱᖃᑖ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᔪᐊᔾ ᓱᕕᓐᑕᓐᒥᑦ ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᑦ 900 ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒥᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒻᒪ ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ. ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑕᐅᑎᓂᖏᑦ ᓱᕕᓐᑕᓐ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᒥᓱᒐᒪᓐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓅᓚᐅᖅᑐᖅ, 1987-ᒥ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓯᒪᓪᓗᑎ ᐅᑯᓂᖓ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ. 1989-ᒥ, ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᒃᑲᓂᖅᑐᑦ 85 ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᑐᓂᔭᐅᑐᐃᓐᓇᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᒻᒧᑦ.

   


 • ᒪᕐᕉᕐᒃ ᐊᕐᓈᒃ ᓄᑕᕋᕐᓗ

  ᐊᔾᔨᖑᐊᖅ (photo)

  ᒪᕐᕉᕐᒃ ᐊᕐᓈᒃ ᓄᑕᕋᕐᓗ

  ᒪᕐᕉᕐᒃ ᐊᕐᓈᒃ ᓄᑕᕋᕐᓗ