ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒍ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅ
Piqtoukun, David Ruben

Piqtoukun, David Ruben

Inuvialuit

(b. 1950)

Click Here to read more about the artist

Piqtoukun, David Ruben

(b. 1950)

Piqtoukun, David Ruben

ᐃᓕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ

1995
ᐅᔭᕋᒃ
28.7 x 17.3 x 6 cm

Collection of the Winnipeg Art Gallery, Gift of Rosalie Seidelman
G-96-2 ab

 • ᐃᓕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ

  ᐅᖃᐅᑎᖃᒃᑐᖅ (about)

  ᐃᓕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ

  ᐃᓕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ

  ᓴᓇᙳᐋᖅᑎ ᒪᑭᓐᔨᒦᖓᕐᓂᑰᒻᒪᑦ ᑎᓪᑕ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ. ᓴᒪᓂᒃ ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᓛᔅᓯᑲᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᖅᐸᒃ ᐱᒋᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᒪᐅᖓᓄᑦ ᒫᓐᓇᓗ ᓯᒪᑦᓴᓂᐋᓐ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᖓᓃᓕᕐᒪᑦ. ᑮᓇᖅᐸᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐋᓗᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᓛᔅᓯᑲ ᐃᓄᖏᑕ ᐊᖓᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒐᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᓂᕐᓃᑦ ᓄᓇᕐᔪᐋᖓᓂ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᖓᒃᑰᑉ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᐅᓪᓚᕐᓗᑎᒃ ᑕᖅᑭᓕᐋᕐᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᓯᓚᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓂᒃ. ᐱᖅᑐᖁᐅᑉ ᓴᓇᙳᐊᒐᖏᑦ ᖃᑯᕐᓕᖅ ᐃᓱᒪᓕᖅᑎᑦᑎᓱᖑᒪᑕ ᑕᒪᒃᑭᖏᓐᓂᒃ ᖀᓇᖅᐸᒻᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓗᓂ ᖃᑯᖅᑕᐅᓂᖓ ᑕᖅᑭᐅᑉ, ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒻᒥᐊᑉ ᐊᓂᕐᓂᖓᑕ ᐊᒥᖏᑦ, ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᒻᒪᑦ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓗᓂ ᑎᖏᓯᒪᒋᐊᒃᓴᖅ.


 • ᐃᓕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ

  ᐊᔾᔨᖑᐊᖅ (photo)

  ᐃᓕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ

  ᐃᓕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ