ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒍ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅ
Manomie, Enook

Manomie, Enook

Kinngait (Cape Dorset)

(1941–2006)

Click Here to read more about the artist

Manomie, Enook

(1941–2006)

ᐃᓄᒃ ᒪᓅᒥ ᐊᒥᓱᓂᒃ−ᐊᑐᒐᔅᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓅᓪᓗᓂ ᑭᙵᐃᑦ (ᑮᑉ ᑐᐊᓯᑦ), ᓄᓇᕗᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᔪᙱᔾᔪᑎᒥᓂᒃ ᑕᐅᑐᒃᑐᓂ ᐊᑖᑕᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎ ᒪᓐᓄᒥ ᓴᖁ. ᒪᓅᒥ ᐱᐅᒋᓂᖅᐹᕆᓚᐅᖅᑕᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓂᕐᔪᑎᑦ, ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᑐᓴᒐᔅᓴᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᓇᒋᓗᒋᑦ ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᖅ, ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕕᕋᕙᔭᖕᓂᒃ ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᖅ. ᒪᓅᒥᐅᑉ ᓴᓇᙳᐊᒐᖏᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᑕᑯᒐᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᓐᑐᒥ, ᑕᐃᑲᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᓂᖓ ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᔪᑦ ᑲᑎᖅᓱᐃᔨᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᓐᓂ ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᑯᒐᓐᓈᒐᖃᕐᕕᒃ ᐋᑐᕙ, ᐋᓐᑎᐅᕆᔫ, ᐊᒻᒪᓗ ᕕᓂᐲᒃ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᑕᑯᒐᓐᓈᒐᖃᕐᕕᒃ ᒫᓂᑐᐸᒥ.

Manomie, Enook

ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᑦ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᙵᕝᕕᒃ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ.

ᐊᓈᓇ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑕᕋᖅ

1981
ᐅᔭᕋᒃ
40 x 26 x 34 cm

Government of Nunavut Fine Art Collection, On long-term loan to the Winnipeg Art Gallery
1.82.4

 • ᒪᓄᒥ, ᐃᓄᒃ, ᐊᓈᓇᖓ ᕿᑐᖓᖓᓗ

  ᐅᖃᐅᑎᖃᒃᑐᖅ (about)

  ᒪᓄᒥ, ᐃᓄᒃ, ᐊᓈᓇᖓ ᕿᑐᖓᖓᓗ

  ᒪᓄᒥ, ᐃᓄᒃ, ᐊᓈᓇᖓ ᕿᑐᖓᖓᓗ

  ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐊᒫᒪᒃᑎᑦᑎᕙᓐᓂᖅ ᓴᓇᐅᒐᓕᐊᕆᔭᐅᕙᒃᑐᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᒪᓗ ᓄᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᓇᓪᓕᒍᓱᓐᓂᖅ ᐊᓈᓇᖓ ᕿᑐᖓᒥᓂᒃ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᕙᒻᒪ, ᓴᐃᒪᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓄᒃ ᒪᓄᒥ ᓴᓇᓯᒪᕗᖅ ᐊᓈᓇᒥᒃ ᑕᑯᓐᓇᑦᑐᒥᒃ ᕿᑎᖓᒥᓂᒃ ᐊᒫᒪᒃᑎᑕᒥᓂᒃ. ᐊᒪᐅᑎᖓ ᖁᕙᓯᒃᓯᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓐᓇᕐᓂᓕᒫᖅ ᖁᒻᒪᒃᓯᒪᕗᖅ ᐊᒫᒪᒃᑎᑦᑎᓂᖓᓂ, ᐸᕐᓇᓯᒪᑦᓯᐊᖅᓱᓂᓗ ᓂᒡᓚᓱᖕᓂᕐᔪᐊᖑᓂᕐᒧᑦ.


 • ᐅᕙᖓ ᐊᕐᓇᕈᓛᑯᓘᕗᖓ

  ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᖅ (video)

  ᐅᕙᖓ ᐊᕐᓇᕈᓛᑯᓘᕗᖓ

  ᐅᕙᖓ ᐊᕐᓇᕈᓛᑯᓘᕗᖓ

   


 • Enook Manomie, ᐊᓈᓇ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑕᕋᖅ

  ᐊᔾᔨᖑᐊᖅ (photo)

  Enook Manomie, ᐊᓈᓇ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑕᕋᖅ

  Enook Manomie, ᐊᓈᓇ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑕᕋᖅ