ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒍ ᐱᒋᐊᕈᑎ
Winnipeg - 530km

ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᓂᖅ

ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᓄᓇᒋᔭᐅᒻᒪᑦ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥ, ᐊᕙᓗᓯᒪᔪᓕᒫᖑᓪᓗᓂ ᐃᒻᒥᓂᖅᓱᕐᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦᑖᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓ ᓄᓇᕗᑦ (ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ, ᑭᕙᓪᓕᖅ, ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ), ᓄᓇᕕᒃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᖃᕐᕕᖓᑕ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓ ᐱᖃᓯᐅᑎᓯᒪᓪᓗᑎᓂ ᓄᓇ, ᐃᒪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑯ. ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᒻᒪᑦ 53 ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᓗᓯᒪᓪᓗᓂ ᑕᒫᓂᐸᓗᖅᑐᓂ 35 ᐳᓴᓐᑎᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓄᓇᖓᑕ ᐊᖏᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ 50 ᐳᓴᓐᑎᖓ ᓯᒡᔭᖏᑕ ᑭᒡᓕᖏᑦ.

ᓂᕈᐊᕐᓗᑎᑦ ᓄᓇᓕᒥᒃ ᑲᔪᓯᓂᐊᕐᓗᑎᑦ